علوم سوم دبستان فصل سوم

حجم فایل : 2.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا علوم سوم دبستان
فصل سوم مواد اطراف ما
بیشتر آنچه که در اطراف ما هستند مادّه نام دارند .
مواد اطراف ما به حالت های جامد ، مایع ، گاز دیده می شوند .
جامد : چیز هایی که شکل معینی دارند . مثل ماشین ، کتاب ، شن و . . .
مایع :این مواد از خود شکلی ندارند و به شکل ظرف خود در می آیند مثل روغن ، آبلیمو و . . .
گاز : به ماده هایی که شکلی ندارند و در همه جای ظرف پخش می شوند می گویند مانند هوا ، بخار آب و . . . هوا مهم ترین گازی است که در اطراف ماست این ماده رنگ و بو ندارد و دیده نمی شود . همه ی گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند .
از هوا می توان در باد کردن بادکنک ، توپ ، لاستیک اتومبیل و حباب صابون استفاده کرد .
وقتی که بادکنکی را باد می کنیم اندازه ی آن بزرگتر می شود زیرا هوا ( گاز ) بیش تری وارد آن می کنیم . موادهمیشه به یک شکل باقی نمی مانند مواد دراثرگرما یا سرما ازحالتی به حالت دیگر درمی آیند که عبارتند از ذوب ،انجماد،تبخیر
ذوب : اگر مواد جامد به اندازه ی کافی گرم شوند به حالت مایع تبدیل می شوند که به این عمل ذوب یعنی مایع شدن می گویند .
شما احتمالا ذوب شدن یخ ، برف ، آهن ، شکلات و بستنی را دیده اند . انجماد : اگر مواد مایع به اندازه ی کافی سرد شوند به حالت جامد تبدیل می شوند که به این عمل انجماد یعنی جامد شدن می گویند
شما احتمالا تشکیل برف و یخ زدن آب درون یخچال را دیده اید . تبخیر : به عمل تبدیل مایع به گاز عمل تبخیر می گویند به عبارت دیگر تبخیر یعنی بخارشدن نمونه هایی از عمل تبخیر عبارتند از :
تبخیر آب درون کتری در اثر حرارت
موادی مانند الکل ، عطر ، بنزین در دمای اتاق با سرعت زیادی تبخیر می شوند . هوا حالت -----------------دارد . به چیزهایی که در اطراف ها هستند ---------- می گویند . گاز چیست ؟ هوا مهمترین گازی است که در اطراف ماست این ماده رنگ و بو ندارد و دیده نمی شود . ذوب چیست ؟ تبدیل جامد به مایع را گویند مانند یخ ، بستنی . عمل انجماد از نظر تغییر حالت عکس عمل ----------- است . برای کدام حالت ماده باید سرد شود ؟
ذوب تبخیر
انجماد بخار شدن به موادی مثل گلدان و میز که شکل ثابتی دارند چه می گویند ؟
گاز تبخیر
مایع جامد از -------------- آب های روی زمین ابر بوجود می آید .
تبخیر انجماد
ذوب گاز هنگان ساختن شمع چه عملیاتی انجام میگیرد ؟